informatie over ruimtelijke, automatische blussystemen

  Novec

Breekt de vlam binnen 10 seconden af, blusdruk van 10 bar. Uiterst efficiënt geschikt voor bemande en onbemande ruimten. Tijdens een blussing blijft de ruimtelijke zuurstofgraad rond 19%. Het blusgas blijft slechts vijf dagen in de atmosfeer, geen residue.

Nieuw blusmedium kent vele voordelen

Organisaties zijn zich bewust dat uitval van zeer belangrijke technische ruimten en preferente bedrijfsprocessen moet worden voorkomen of worden beperkt.

Helaas is een computer, schakelkast of ander elektrisch apparaat steeds vaker de oorzaak van een brand. De kans dat hierdoor brand uitbreekt is zelfs groter dan door brandstichting! Een dergelijke brand verwoest niet alleen kostbare computer apparatuur echter even zo vaak het voortbestaan van de onderneming.

 Om de preferente ( ICT ) bedrijfsprocessen en ruimten te beschermen is er in de markt een breed aanbod van automatische blussystemen. In combinatie met een juiste branddetectie wordt snel een melding van rook ontwikkeling via het gebouwbeheer systeem of via GSM doorgegeven terwijl gelijktijdig de brand wordt geblust.

Hierbij is het uiteraard van groot belang dat de waardevolle apparatuur niet beschadigd wordt door blusdruk en het toegepaste blusgas / poeder. De bedrijfs activiteiten kunnen dan weer snel worden opgepakt en de totale schade is tot een minimum beperkt. Niet alle blussystemen zijn geschikt voor besloten ruimtes. Er zijn middelen die de zuurstof wegnemen en hierdoor mogelijk personen in gevaar kunnen brengen. Ook zijn er blusmiddelen die schade toebrengen aan uw apparatuur. Er is daarom een nieuw blusmedium genaamd Novec op de markt. Novec is een efficiënte Halon vervanger en genereert ook een negatief katalytische werking.

Novec heeft een laag kookpunt van 49 graden Celsius en heeft enkele specifieke voordelen. De veiligheid van mensen komt bij toepassing van dit medium niet in gevaar en er is geen sprake van een verlaagd zuurstofniveau echter is er wel sprake van een zeer snelle blussende werking binnen tien seconden. Hiernaast geeft het blusgas Novec geen schade aan apparatuur, kritische systemen en kunstschatten.

Door het lage kookpunt kan Novec vloeibaar onder lage druk in cilinders worden bewaard en wordt het tijdens een blusactie in de ruimte als gas verneveld. De bluscilinders zijn hierdoor lichter uitgevoerd en beslaan minder ruimte. Ook zijn er minder bluscilinders benodigd in vergelijking met andere automatische blussystemen. Het medium is milieuvriendelijk, bevat geen broom of chlorine. In veel gevallen is het goedkoper in aanschaf bij toepassing in gemiddelde grote ruimten en het heeft de hoogst mogelijke goedkeuringen en certificeringen verkregen (LPCB/ FM Global).

Novec ten opzichte van Inerte gassen
Goedkoper bij kleine of gemiddelde grote ruimten Geen overconcentratie problemen in kleinere ruimten Op locatie minder benodigde installatie en montagetijd Meestal geen of een geringe overdruk voorziening nodig Snelle blussende en snelle hervulling na blusactie van toepassing Geen schade aan apparatuur, kritische systemen en kunst schatten Minder dan de helft aan m2 en kg benodigd voor opslag van bluscilinders Ongeveer zes maal snellere inblaastijd en afkoelende werking van de brand Geen discussiepunten over veiligheid voor mensen bij verlaagt zuurstof niveau Hoogst mogelijke en verkregen goedkeuring en certificering ( LPCB / FM Global)

FM200–ECARO–CEA–CFI (chemische Halon vervangers)
Makkelijk en snel hervullen van de bluscilinders Chemisch, waardoor een risicovolle investering voor klanten Ozon aantasting waardoor dit in de toekomst afgeschaft wordt

Co2 (koolzuurgas)
Co2 is zuurstof verdringend en toxisch, gevaarlijk voor aanwezige personen

Sprinkler
Bij sprinkler is sprake van langzame temperatuurdetectie/ nevenschade Water in combinatie levert elektrocutie gevaar op voor aanwezige personen Zeer geschikt en efficiënt in grote gebouwen, magazijn opslag toepassingen

Hogedruk Watermist
Water kan nog altijd gevaar opleveren voor elektrocutie Weinig geschikt voor blussing systeemvloeren, gemaakt voor opp. blussing

Aërosol ( fijne deeltjes )
Tijdens activatie (ontsteking) ontstaat er een steekvlam Rekening dient te worden gehouden met de humidity waarde in ICT ruimten Na blussing dient er een specialistisch reinigingsbedrijf te worden ingeschakeld

Zuurstof nivellerende systemen ( 15-17% zuurstof )
Wordt berekend op het aantal deuropeningen per dag De ruimte moet voldoende zuurstofdicht worden gemaakt Is gebaseerd op compressortechniek, zuurstofdichtheid van de ruimte Gedwongen relatief korte verblijftijd van personen in betreffende ruimte

Rackblussing
Rackblussystemen blussen niet onder eventueel aanwezige computervloeren

Draagbare blustoestellen
Bij toepassing van draagbare blustoestellen is er meestal sprake van niet zichtbare schade. Vaak wordt een koolzuurgas blustoestel bij de ICT ruimte geplaatst, het etiket geeft aan brandklasse B (vloeistofbranden) terwijl een computerbrand een *A(e) brand is *(vaste stoffen – elektrisch). De inhoud van een Co2 draagbaar blustoestel is 89 liter wat 30 seconden blustijd is. Om een computerbrand volledig en goed te blussen bedraagt de benodigde blustijd minimaal 10 minuten. Het draagbare blustoestel hangt in de praktijk meestal achter de gesloten deur van de ICT ruimte en is het de vraag of men tijdig de computerbrand in de kiem kan smoren. Een draagbaar blustoestel heeft geen automatische rookdetector en moet bediend worden waarbij komt dat men een brandhaard onder de computervloer, in een rack of patchkast niet of zeer moeizaam ( tijdverlies ) kan bereiken.

 

Argon

Draagt niet bij aan ozonafbraak of broeikaseffect. Het blusgas wordt in 60 seconden afgeblazen en het is zeer geschikt blussing van langzaam ontwikkelende branden. Bij toepassing van deze oplossing moet rekening worden gehouden met de opbouw van overdruk door het inbrengen van het blusgas.

Inergen

Een milieuvriendelijk gas, laat geen residu achter, stimuleert de werking van koolzuurgas op de ademhaling en tast de ozonlaag niet aan. Het blusgas is in de cilinders onder 200

bar opgeslagen en wordt tot 60 bar bij blussing gereduceerd. Bouwkundige overdruk voorzieningen zijn noodzakelijk.

Koolzuurgas

Draagt niet bij aan ozonafbraak of broeikaseffect. Het CO2 blusgas wordt in 3 tot 7 minuten of in een object afgeblazen. CO2 is zeer geschikt voor het blussen van brandbare vloeistoffen en vetten vanwege het groot koelende vermogen. Er dient extra aandacht te worden besteed aan veiligheid.

Kooldioxide ( Co2 ) automatische blussystemen

Automatische kooldioxide brandblusinstallaties worden toegepast in ruimten waar water als blusstof ongeschikt of ongewenst is. Het in werking treden van automatische kooldioxide brandblusinstallaties kan gevaar opleveren voor de gezondheid of het leven van personen die in de betrokken ruimte verblijven, voornamelijk door afname van de zuurstofconcentratie in de lucht. Dit schrijven geeft u informatie en aanwijzingen om schade aan de gezondheid van personen als gevolg van het in werking treden van een kooldioxide brandblusinstallatie te voorkomen.

Automatic carbon-dioxide fire-extinguish systems are more and more frequently being used in places where water is an unsuitable or undesirable means of extinguishing fires.
When automatic carbon-dioxide fire-extinguish systems come into action they can pose a threat to the health and life of persons, present in the concerned places, mainly through lowering of the oxygen concentration in the air. This sheet contains recommendations for the prevention of injuries to health of persons as a result of the operation of carbon-dioxide fire-extinguish systems.

Toename van het aantal branden
Door de toename van het aantal branden en de stijging van brandschades, is de preventieve en repressieve brandbestrijding steeds belangrijker geworden. De maatregelen, die met betrekking tot brandpreventie door de overheid worden geëist worden:

 • het voorkomen en beperken van brand;
 • het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand;
 • het voorkomen en beperken van schade bij brand.

Door deze ontwikkeling zal in een toenemend aantal gevallen een automatische brandblus installatie worden toegepast. In een dergelijke installatie kan veelal water als blusstof worden toegepast. In een aantal gevallen zal water ongeschikt of ongewenst zijn en gebruikt men andere blusstoffen zoals kooldioxide (CO2). Het in werking treden van een blusinstallatie met kooldioxide als blusstof kan gevaar opleveren voor de gezondheid of het leven van personen, die in de betrokken ruimte verblijven. Dit voornamelijk door afname van de zuurstofconcentratie in de lucht.

Aangezien het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand van groot belang is dient schade aan de gezondheid van personen als gevolg van het in werking treden van een kooldioxide brandblusinstallatie te allen tijde te worden voorkomen. Hierbij wordt echter aangetekend dat, mocht op andere wijze een even hoog niveau van veiligheid worden bereikt, uiteraard evenzeer is voldaan aan bedoelde wettelijke bepalingen. Ter completering zijn de belangrijkste wettelijke voorschriften, met betrekking tot persoonlijke veiligheid bij toepassing van automatische kooldioxide brandblusinstallaties in dit blad opgenomen.

Omschrijving kooldioxide ( Co2 ) brandblusinstallatie
Een automatische kooldioxide-brandblusinstallatie is een samenstel van een automatische brandmeldinstallatie, een alarminstallatie en een systeem voor ruimte- of objectbeveiliging waardoor bij het optreden van brand in de ruimte of bij dat object het ter plaatse aanwezige personeel automatisch wordt gealarmeerd en de brand automatisch wordt geblust.

Omschrijving automatische brandmeldinstallatie
Een automatische brandmeldinstallatie is een samenstel van onderdelen, dat één of meer ruimten en/of objecten continu bewaakt op brand. Dit systeem is in staat tot automatische activering van apparatuur, die is aangebracht ten behoeve van het bevorderen van de veiligheid van personen, het bestrijden van brand, beperken van de omvang van de brand.

Omschrijving alarminstallatie
Onder een alarminstallatie wordt hier verstaan een installatie die ten doel heeft personen in en nabij de beveiligde ruimte(n) en object(en) bij brand akoestisch en/of optisch te waarschuwen. Het brandalarm alarmeert de aanwezige personen voordat het automatisch blussen plaatsvindt. Het blussignaal geeft aan dat de blusstof uitstroomt of uitgestroomd is.

Systeem voor ruimtebeveiliging
Een systeem voor ruimtebeveiliging bestaat uit een vast opgestelde voorraad kooldioxide, verbonden met een vast aangebracht leidingsysteem met blaasmonden voor blussing van branden in omsloten ruimten.

Systeem voor objectbeveiliging
Een systeem voor objectbeveiliging bestaat uit een vast opgestelde voorraad kooldioxide, in het algemeen verbonden met een vast aangebracht leidingsysteem met blaasmonden voor blussing ter plaatse van objecten in ruimten.

Omschrijving beveiligde ruimte
Onder een beveiligde ruimte wordt hier verstaan een ruimte, voorzien van een automatische kooldioxide brandblusinstallatie.

Omschrijving omsloten ruimte
Onder omsloten ruimte wordt hier verstaan een redelijk goed gesloten ruimte, noodzakelijk om het verlies aan blusstof binnen toelaatbare grenzen te houden.

Omschrijving besloten ruimte
Onder besloten ruimte wordt hier verstaan een ruimte die niet gemakkelijk toegankelijk is en die niet snel verlaten kan worden, alsmede dat de ruimte niet voldoende wordt geventileerd. Besloten ruimten worden meestal weinig en op onregelmatige tijden betreden, bijvoorbeeld voor inspectie-, schoonmaak-, onderhouds- of reparatiewerkzaamheden.

Omschrijving aangewezen personen
Een daartoe aangewezen persoon is een persoon die op de hoogte is van de werking van een automatische brandblusinstallatie en van de gevaren die daaraan zijn verbonden. Deze persoon wordt door het hoofd of de bestuurder van een onderneming, waarin de brandblusinstallatie zich bevindt, aangewezen voor het verrichten van bepaalde handelingen of het uitvoeren van de controle-werkzaamheden aan de brandblusinstallatie.

Omschrijving kooldioxide ( Co2 )
Kooldioxide is een kleur- en reukloos gas, dat ongeveer 1,5 maal zo zwaar is als lucht. De bluswerking berust voornamelijk op het verlagen van de zuurstofconcentratie in de lucht en het verlagen van de concentratie van de gasfase van de brandstof en, in geringe mate, op koelende werking. Bij atmosferische druk en een temperatuur van 20 °C expandeert 1 kg vloeibaar kooldioxide tot ongeveer 560 literkooldioxide gas.

Positieve eigenschappen van kooldioxide

 • het veroorzaakt geen chemische of mechanische beschadigingen aan organische en anorganische stoffen en materialen en het gas laat na blussing geen residu achter
 • de druk, waaronder het blusgas in vloeibare toestand wordt opgeslagen is voldoende om over grote afstanden via leidingen naar de te beveiligen ruimten te transporteren
 • de expansie tot gas, onmiddellijk bij het uitstroompunt in de toevoerleiding, garandeert een goede verspreiding in alle richtingen in de te beveiligen ruimten of rond de te beveiligen objecten en het gas is niet elektrisch geleidend.

Als nadeel heeft kooldioxide

 • de elektrostatische oplading van de deeltjes in het uitstromende gas waardoor de blusstof als ontstekingsbron kan gaan fungeren
 • de bij uitstroming optredende plotselinge sterke temperatuurdaling die schade kan veroorzaken aan materialen.

Toepassingsgebied
Kooldioxide-brandblusinstallaties kunnen worden toegepast ter bescherming van:

 • elektronische apparatuur
 • elektrische toestellen of apparatuur
 • brandbare gassen (klasse C volgens NEN-EN 2)
 • ruimten en objecten waar voorkomen van blusschade van belang is
 • brandbare vloeibare of vloeibaar geworden stoffen (klasse B volgens NEN-EN 2)
 • brandbare vaste stoffen van organische oorsprong, die over het algemeen onder gloedvorming verbranden (klasse A volgens NEN-EN 2)

Beperkingen van de toepassing
Kooldioxide mag niet worden gebruikt voor het blussen van branden waarbij de volgende materialen zijn betrokken:

 • chemicaliën die bij verhitting zuurstof vrijgeven, zoals cellulosenitraat en peroxyden
 • reactieve metalen, zoals kalium, natrium, magnesium, titanium en zirconium
 • metaalhydriden, zoals lithiumhydride en calciumhydride.

Effect op personen
De opname van CO2 in het lichaam geschiedt via de ademhalingswegen. Wat het effect is van een concentratie kooldioxide in de lucht, hangt af van de individuele gevoeligheid. Ook eventuele afwijkingen van onder meer hart en longen, medicijngebruik evenals lichamelijke inspanning spelen een rol. Krachtige mensen kunnen een concentratie van 8 vol% een tijd lang verdragen. Zwakkeren kunnen bij 6% na enige tijd onwel worden. Bij iets hogere concentraties treedt na korte of langere tijd bewusteloosheid op. Bij inademing van concentraties van 3 tot 5% wordt de ademhaling versneld. Dit veroorzaakt hoofdpijn. Er ontstaan echter geen blijvende schadelijke effecten bij herhaalde blootstelling. Wel is vastgesteld, dat een expositie van 30 minuten in een concentratie van 5% tekenen van intoxicatie veroorzaakt. Een concentratie van 8 tot 15% veroorzaakt hoofdpijn, misselijkheid en braken, gevolgd door bewusteloosheid binnen enkele minuten.

Concentraties hoger dan 15 vol% hebben binnen enkele minuten coma en dood tot gevolg. Gewoonlijk kan het slachtoffer -indien het binnen die periode uit de ruimte wordt verwijderd- door middel van kunstmatige ademhaling snel bij kennis worden gebracht. Dit kan worden verklaard uit het feit, dat kooldioxide van nature een stimulerende werking op de ademhalingsorganen heeft.

Waarschuwing
Behalve de eerder omschreven uitwerking van kooldioxide moet aandacht worden geschonken aan het feit, dat in het stadium voorafgaande aan bewusteloosheid, een duidelijke vermindering van denk- en reactievermogen kan optreden, waardoor het bestaande verstikkingsgevaar wordt vergroot. Een systeem voor ruimtebeveiliging bestaat uit een vast opgestelde voorraad kooldioxide, verbonden met een vast aangebracht leidingsysteem met blaasmonden voor blussing van branden in omsloten ruimten. Voor een goed bluseffect moet een concentratie van kooldioxide van ten -minste 30 vol% in de gehele ruimte worden bereikt. De concentratie is onder andere afhankelijk van de aard van het in de ruimte aanwezige brandbare materiaal.

Installaties voor objectbeveiliging
Een systeem voor objectbeveiliging bestaat uit een vast opgestelde voorraad kooldioxide, in het algemeen verbonden met een vast aangebracht leidingsysteem met blaasmonden voor blussing ter plaatse van objecten in ruimten. Om een goed bluseffect te verkrijgen moeten deze blaasmonden zodanig zijn aangebracht dat uitstroming direct op de mogelijke vuurhaard plaatsvindt. De toe te passen hoeveelheid kooldioxide is bij deze installaties afhankelijk van de vorm en de aard van het te beveiligen object.

Opslag van kooldioxide
Kooldioxide-brandblusinstallaties worden onderscheiden naar de wijze waarop kooldioxide in de installaties is opgeslagen, te weten:

Hogedruk installaties zijn installaties waarin het kooldioxide als vloeistof bij de omgeving temperatuur wordt opgeslagen in drukhouders. De druk bedraagt 59 bar bij +20 °C. Lagedrukinstallaties zijn installaties waarin het kooldioxide als vloeistof gekoeld in drukhouders wordt opgeslagen, de druk bedraagt circa 18 bar bij -20 °C.

Bediening
Automatische brandblusinstallaties moeten ook met de hand in werking kunnen worden gesteld in de onmiddellijke nabijheid van de te beveiligen ruimte. Alle voor handbediening noodzakelijke apparatuur moet gemakkelijk bereikbaar zijn, doch niet door onbevoegden bediend kunnen worden.

Persoonlijke veiligheid
Voorkomen moet worden dat kooldioxide automatisch uitstroomt zolang er zich mensen in de betrokken ruimte bevinden. Dit uitgangspunt vraagt veiligheidsvoorzieningen ten aanzien van de bediening van de installatie, ten aanzien van de ontruimingsmogelijkheden van de ruimte en ten aanzien van de lekdichtheid van de kooldioxide opslag. Bij elke toegangsdeur tot een beveiligde ruimte moet een rechthoekig wit bord met rode rand zijn aangebracht waarop in zwarte letters (De voorgeschreven afmetingen zijn vermeld in NEN 3011) de volgende tekst staat vermeld. AUTOMATISCHE BRANDBLUSINSTALLATIE Bij brand of alarm ruimte onmiddellijk verlaten. De ruimte moet na het blussen naar de buitenlucht kunnen worden geventileerd.

Beveiliging van omsloten ruimten, waarin in de regel geen personen verblijven
Wanneer de automatische werking van de blusinstallatie voor het betreden van de ruimte niet kan worden geblokkeerd, dan moet worden voldaan aan de onder 4.1 vermelde aanwijzingen. Het blokkeren van de blusinstallatie dient optisch te worden gesignaleerd bij de toegang tot de betreffende ruimte en, indien aanwezig, op een centraal tableau. Indien het mogelijk is de automatische werking van de blusinstallatie bij de toegang buiten de ruimte te blokkeren, kan worden volstaan met de volgende regels:

 • de ruimte mag worden betreden wanneer zeker is dat de installatie is geblokkeerd
 • de installatie moet in de betrokken ruimte ook in geblokkeerde stand een akoestisch en een optisch, brandalarm geven zodra het detectiesysteem wordt geactiveerd
 • elke toegang tot de beveiligde ruimte moet een bord als omschreven bevatten
 • De ruimte moet na de blussing naar de buitenlucht kunnen worden geventileerd.

Testen van de installatie
De werking van de alarminstallatie moet ten minste éénmaal per 6 maanden worden beproefd. Aanbevolen wordt deze beproeving te combineren met een ontruimingsoefening. De alarminstallatie mag voor het beëindigen van de blusactie op geen enkele plaats kunnen worden uitgeschakeld. Het uitschakelen mag uitsluitend geschieden door daartoe aangewezen personen na afloop van de blussing.

Voor het uitschakelen dient te worden vastgesteld dat er geen gevaar meer bestaat voor persoonlijke ongevallen. Voor het uitschakelen van de blussignalering dient te worden vastgesteld dat er geen gevaar meer bestaat voor persoonlijke ongevallen bij het betreden van de ruimte. Elektrische installaties van automatische kooldioxide brandblusinstallaties moeten voldoen aan de norm NEN 1010.

De uitgangspunten van onze dienstverlening zijn optimale functionaliteit, flexibiliteit, beschikbaarheid, modulariteit en continuïteit

Sprinkler

Een sprinkler bevat een hittegevoelig ampul dat niet kan bevriezen. Dit is een ampul met vloeistof, ten gevolge van de hitte zet de ampul uit, waardoor deze springt bij het bereiken van een tevoren vastgestelde temperatuur.

Zuurstofreductie

Proactieve brandvermijding, maakt een gecontroleerde zuurstofreducering in de betreffende ruimten mogelijk. Door het inleiden van stikstof via een N2 generator en compressor op maat wordt de zuurstofconcentratie exact tussen de 17% en 13% geregeld en gehouden.

FM200

FM200 blusgas wordt in 10 seconden afgeblazen. De werking berust op fysische koeling van de vlam op moleculair niveau, de hitte wordt verwijderd uit het vlamfront, de verbranding stopt. FM200 blusgas blijft net als het Halon 36 jaar atmosfeer.

Watermist blussystemen

Watermist, groot koelend vermogen door micro druppels. Zuurstofverdringing rond de vlam, veroorzaakt door de expansie van water tot waterdamp, niet elektrisch geleidend.

Watermist blussystemen zijn ontworpen voor de bescherming van meestal technische ruimten met een hoog brandrisico. Deze systemen zijn uitermate geschikt voor bescherming tegen branden die zich snel ontwikkelen. Het koelende vermogen van watermist is zeer groot. De geproduceerde watermist is niet schadelijk voor personen en kan daarom zonder beperkingen tevens worden ingezet in bemande ruimten. Een vertragingstijd tussen het moment van branddetectie en inbrengen van deze waternevel is dan ook niet noodzakelijk.

De bluswerking van watermist is gebaseerd op het grote koelend vermogen van zeer kleine (micro) waterdruppels in combinatie met zuurstofverdringing rond de vlam, veroorzaakt door de expansie van water tot waterdamp. Watermist systemen hebben een grote effectiviteit en zijn niet elektrisch geleidend of corrosief; hierdoor is het veilig bij gebruik in de aanwezigheid van elektrische apparatuur.

Watermist systemen zijn zeer flexibel met betrekking tot de lengte van het leidingnetwerk. Hierdoor is een grote afstand tussen de opslag en de te beschermen ruimte mogelijk. Watermist blussystemen worden wereldwijd geaccepteerd vanwege hun milieuvriendelijke karakter. Het ontwerp en de constructie van watermist systemen wordt gedaan volgens de NFPA Standard 750.

Watermist blussystemen verdrijven tijdens een blussing de schadelijke rookgassen en toxische gasdampen en beschermen daarbij eventueel aanwezige personen tegen inademing van giftige stoffen. Watermist blussystemen zijn zeer efficiënte brand beveiligingsystemen voor computerruimten, technische ruimten, transformator ruimten, datacentres, cyber centres, turbines, generatoren, archieven, food industrie, machineruimten, clean rooms, kantoor en productie omgevingen.

Watermist blussystemen zijn inzetbaar waar efficiënte en milieuvriendelijke blussing van belang wordt geacht. Bij vragen over watermist blussystemen of andere automatische blussystemen zijn wij u graag van dienst?
Rack- en kastblussystemen:

Tube blussysteem

Is een kosten effectieve manier om automatische blussing te realiseren in gesloten objecten is de toepassing van blussing via een leiding. De leiding die in gesloten kasten wordt aangebracht is aangesloten op een onder druk staande brandblusser. Indien een brand optreedt, zal in de flexibele leiding een opening gebrand worden waarbij de brandhaard zal worden geblust.

19” blusunit voor racks en patchkasten

Het innovatieve 19inch detectie en blussysteem is ontwikkeld voor snelle brandbestrijding in racks en patchkasten. Deze units kunnen uitgerust worden met Novec, stikstof (N2), Co2, FM200, Pyrogen. De Co2 uitvoering is de voordeligste echter moet de ruimte per unit groter zijn dan 8m3 in verband met verstikkingsgevaar voor personen.

Aërosol blusmiddel
Aërosol blussers- en blussystemen maken gebruik van de vaste, aërosolvormende verbinding SBK die – eenmaal geactiveerd – wordt getransformeerd in een snel expanderende blus aërosol.

Trendanalyse, detectie- en blus systeem (N2)

Onderzoek wijst uit dat branden die in apparatuur ontstaan in het bijzonder plaatsvindt in apparatuur die dag en nacht aanstaat. Dit systeem biedt uitkomst en maximale zekerheid om uw (netwerk) bedrijfsactiviteiten brandveilig te stellen en te behoeden voor uitval door een calamiteit als brand.

www.blussystemen.com geeft virtueel weer hoe een toekomstgerichte computerruimte wordt ingericht met een automatisch blussysteem .

Met vriendelijke groet,
Blussystemen.com

info@blussystemen.com