Brandraad slaat de plank mis met vooroordeel over historische gebouwen

Hits: 1

Zonder enige motivatie stelt de Brandraad in het persbericht van 23 april 2008 dat “de erfgoedsector noodzakelijke preventiemaatregelen als sprinklerinstallaties of compartimentering in historische gebouwen niet zelden ten onrechte afwijst op esthetische gronden.” Waar heeft men die wijsheid vandaan? Het zal toch niet zo zijn dat men deze conclusie over een paar duizend organisaties trok op basis van de opmerking van een enkele museumdirecteur?

Het zal ook met deze vooronderstelling wel net zo zijn als de overige conclusies in het persbericht: “Aantallen ontbreken” (Rene Hagen, Brandraadlid in Trouw van 24 april 2008).

In het Besluit Rijkssubsidiering Restauratie Monumenten van de staatssecretaris van OCW Aad Nuis (BRRM: Besluit van 27 maart 1997, houdende nieuwe regels met betrekking tot het verstrekken van subsidie ten behoeve van het herstel van beschermde monumenten (Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten 1997)) worden kosten voor “installaties ter voorkoming van brand” in artikel 16 als subsidiabel beschouwd.

Deze kosten worden door de staatssecretaris gezien als “noodzakelijk (zijn) om de onderdelen van een beschermd monument, die monumentale waarde bezitten te herstellen of te conserveren.”
In artikel 28 staat zelfs dat een installatie ter voorkoming van brand verplicht kan worden gesteld:

“Onze minister kan de eigenaar verplichten het beschermd monument te voorzien van een of meer installaties ter voorkoming van brand of blikseminslag ter bescherming van de monumentale waarde van dat beschermd monument.”
De Rijksdienst voor de Monumentenzorg heeft in 2000 een publicatie uitgegeven waarin de mogelijkheden voor molens om op basis van het BRRM subsidie te krijgen voor het installeren en onderhoud van sprinklers (!) worden uitgelegd. Het lijkt mij dat dit mutatis mutandis ook van toepassing is voor andere monumenten. Ik geef toe dat de formulering ‘installaties ter voorkoming van brand’ misverstanden kan oproepen, maar ga er van uit dat de interpretatie door DRMZ juist is.

De mededeling van de Brandraad over de afwijzing van noodzakelijke brandbeveiligingsmaatregelen op basis van esthetische bezwaren in historische gebouwen druist dus in tegen het beleid van het Ministerie van OCW waarin dergelijke maatregelen in monumentale gebouwen gesubsidieerd en zelfs dwingend voorgeschreven kunnen worden.

 

Persbericht van de Brandraad’08 is te vinden op:
http://www.brandraad.nl

Deelnemers Brandraad ‘08

• René Hagen, lector brandpreventie bij de Brandweeracademie, onderdeel van
het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra

• Michel Walhof, voorzitter European Fire Sprinkler Network. Bestuurslid Verenigde
Sprinkler Installateurs en directeur Aqua+

• Nina Duggen, erfgoedinspectie/collecties Den Haag, onderdeel van het
Ministerie OC&W. Bestuurslid sectie veiligheidszorg & facility management
Nederlandse Museumvereniging

• Marcel Hanssen, director risk control Aon Global Risk Consulting R´dam

• Ricardo Weewer, adviseur strategie en innovatie, regionale brandweer
Amsterdam-Amstelland

• Theo Vermeulen, projectmanager Kenniscentrum veiligheid cultureel erfgoed

• Hans Emans, dagvoorzitter van Brandraad ’08. Oud-journalist en tv-producent van
o.a. reconstructies van de rampen in Enschede, Volendam en Schiphol.

Ton Cremers
30 april 2008

http://www.museum-security.org

http://www.museumbeveiliging.com

http://www.handboekveiligheidszorgmusea.nl
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.