verificatie alarmen; VERDERGAANDE SAMENWERKING POLITIE EN BEVEILIGINGSBRANCHE

Nieuwe afspraken voor elektronisch gegenereerde alarmen

De politie gaat elektronische inbraakmeldingen die zijn geverifieerd door justitieel erkende Particuliere Alarmcentrales (PAC’s) hoge prioriteit geven. De nieuwe regeling gaat in op 1 april 2007. De politie heeft hierover met de beveiligingsbranche, verenigd in het Verbond van Beveiligingsorganisaties (VvBO), afspraken gemaakt die door de ondertekening van een convenant zijn geformaliseerd.

De in dit convenant opgenomen maatregelen zullen leiden tot een verbetering van de organisatie- en opvolging van elektronische alarmmeldingen. Hiermee wordt bijgedragen aan het vergroten van de pakkans van criminelen en het beperken van schade die wordt aangericht. Daarnaast zullen deze maatregelen leiden tot het verder terugdringen van het aantal loze alarmmeldingen; meldingen waarbij achteraf blijkt dat er niets aan de hand was. De politie besteedt op jaarbasis nog relatief veel tijd aan loze meldingen. Nodeloze uitruk van de politie bij dit soort meldingen gaat ten koste van de noodhulp en de basispolitiezorg. Als het aantal loze meldingen wordt teruggebracht, kan de politiecapaciteit efficiënter worden ingezet bij die meldingen die wel raak zijn. Hierdoor kan de politie inzet met hogere prioriteit garanderen. Daarom streven politie en branche eensgezind naar een nog betere filtering van de meldingen die door de PAC’s worden doorgegeven aan de politie. Jaarlijks verwerken de 25 PAC’s meer dan 2 miljoen alarmmeldingen. Het overgrote deel van deze meldingen wordt zelfstandig afgehandeld door de PAC’s. In het Actieplan Veilig Ondernemen, dat door overheid en bedrijfsleven is opgesteld, is afgesproken dat de procedures voor alarmopvolging moeten worden verbeterd. Daartoe zijn verificatiemethoden ontwikkeld om nog scherper en sneller te bepalen of een alarm loos is of echt.

Verificatiemethoden inbraakmeldingen

Voor de verificatie van een elektronische inbraakmelding zijn twee methoden afgesproken. Eén daarvan is menselijke waarneming door beveiligers, buren, iemand van het bedrijf of een particulier zelf. Daarnaast zijn er technische verificatiemethoden. Het gaat dan om camera’s en/of microfoons die de alarmcentrales op afstand kunnen bedienen en die betrouwbare informatie opleveren. Ook aan de hand van het patroon van de alarmen binnen een pand, aangevuld met informatie van de contactpersoon van het pand, kan worden vastgesteld of er sprake is van een terecht inbraakalarm of van bijvoorbeeld een bedieningsfout.

Uitruk politie met hoogste prioriteit

De politie reageert met ingang van 1 april 2007 op de door de PAC doorgegeven geverifieerde inbraakalarmen met de hoogste prioriteit. In de regel betekent dit, iteitensituaties uitgezonderd, dat een surveillance-eenheid binnen 15 minuten ter plaatse is. Minimaal 1 surveillance-eenheid, bestaande uit twee bevoegde en volledig geëquipeerde politiefunctionarissen, verzorgt de opvolging. Dat is in het voordeel van bedrijven en burgers. De pakkans van de daders wordt door snel politieoptreden immers vergroot en mogelijke vervolgschade bij een inbraak verkleind.

Maatregelen treffen voor verificatie….

Volledige tekst plus aanvraagformulier

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.