PERSBERICHT BRANDRAAD MISLEIDEND EN ONGEFUNDEERD

Persbericht Brandraad misleidend en ongefundeerd

28/04/2008 – 10:27

Het persbericht van de Brandraad08 (23 april 2008) begint met de conclusie dat bij een groot aantal erfgoedbeheerders onduidelijkheid over verantwoordelijkheden bestaat, dat er een gebrekkig risicobesef en onvoldoende kennis over preventiemaatregelen is. Dat liegt er niet om.

Je vraagt je af hoe de Brandraad aan die conclusies komt.

Op geen enkele manier wordt daar duidelijkheid over gegeven. Er wordt slechts verwezen naar twee recente museumbranden.

Van een Brandraad had je mogen verwachten dat die branden geanalyseerd werden en dat mogelijk op basis van die analyse conclusies waren getrokken.

Op basis van de analyse van twee zeer verschillende branden hadden zo wie zo geen conclusies kunnen worden getrokken de hele erfgoedsector betreffend.

Ieder incident moet op eigen merites beoordeeld worden en pas nadat zich een aantal overeenkomstige incidenten voordoet bij overeenkomstige organisaties is het mogelijk, met enige voorzichtigheid, conclusies te trekken over alle soortgelijke organisaties.

Er zijn in Nederland circa 1000 tot 1200 musea. Hoeveel bibliotheken en archieven er zijn weet ik niet, maar een heel conservatieve schatting is dat het er ook minstens 1000 moeten zijn.

Dus, wanneer we de hele erfgoedsector over een kam scheren, zoals de Brandraad doet, dan deden zich in 2000, beperkt vergelijkbare instellingen twee branden voor.

Stel dat er zich jaarlijks twee branden in de erfgoedsector voor zouden doen en dat dan over een groot aantal jaren, dan betekent dat dat iedere erfgoedinstelling statistisch eens in de 1000 jaar door brand kan worden getroffen.

Statistiek helpt hier niet om conclusies te trekken over de kwaliteit van de brandbeveiliging. Het blijft namelijk altijd mogelijk dat de brandveiligheid zeer te wensen over laat maar dat er toch geen brand komt.

Nog minder is het mogelijk op basis van een enkel brandincident conclusies over een groot deel van de sector te trekken. De door de Brandraad geformuleerde conclusies zijn daarom ongefundeerd.

Het persbericht van de Brandraad is niet alleen ongefundeerd maar ook bewust misleidend.

Deze Brandraad – petje af voor de slim gekozen naam – is een initiatief van Michel Walhof, directeur van een sprinklerbedrijf. De Brandraadleden namen ‘op persoonlijke titel’ deel aan de Brandraad maar worden in de ondertekening wel allemaal met bijna volledige functies vermeld.

In een SPITS interview wordt Michel Walhof wel ‘voorzitter van het European Fire Sprinkler Network’ genoemd, maar daar blijft zijn directeurschap van een sprinklerbedrijf onvermeld. Dat kan geen toeval zijn.

Wat is dat European Fire Sprinkler Network?

Een bezoekje aan de site geeft al meteen duidelijkheid. Dat Network is: “een samenwerkingsverband tussen bedrijven en instanties op het gebied van brandbeveiliging, alsmede politieke en andere(?) organisaties, die tot gezamenlijk doel hebben het gebruik van sprinklers te bevorderen om zodoende mensen , bezittingen en het milieu te beschermen tegen ( de gevolgen van) brand. “.

Daar gaat het dus om: de verkoop van sprinklers.

Wie zitten in dat Europese netwerk: verzekeraars, installateurs en sprinklerverkopers. Geen enkele politieke of overheidsorganisatie.

Die door Walhof geïnitieerde Brandraad is niets anders dan een lokale kopie van het Europese netwerk met als doel sprinklers te verkopen. Daar had die Brandraad best wel wat meer duidelijkheid over mogen geven. Door die duidelijkheid achterwege te laten is het persbericht van de Brandraad niet alleen ongefundeerd maar ook misleidend.

Genoeg kritiek.

Laat ik de Brandraad een handje helpen en hun duidelijk maken hoe zo’n persbericht er uit had moeten zien:

“De Brandraad08, opgezet door Michel Walhof, directeur van sprinklerbedrijf Aqua en voorzitter van de European Fire Sprinkler Network, kwam 23 april 2008
in Brummen bijeen.

Deelnemers aan die Brandraad waren: 1, 2, 3, 4,…..

De Brandraad heeft op basis van de volgende bevindingen 1, 2, 3, ……. geconstateerd dat:

1. de Nederlandse erfgoedwereld de afgelopen 20 jaar veel initiatieven heeft ontwikkeld om de veiligheidszorg, inclusief de brandveiligheid, op een hoger plan te brengen;

2. zich recent twee ernstige brandincidenten hebben voorgedaan;

3. op basis van uitgebeid onderzoek (nader toe te lichten) binnen de erfgoedsector, er kennelijk nog verbeterpunten zijn in de brandbeveiliging.

Die verbeterpunten zijn:

1,2,3, 4,……

Op basis van deze constateringen doet de Brandraad de volgende aanbevelingen:

1, 2, 3, 4,…….”

Een dergelijk persbericht had kunnen leiden tot een vruchtbaar gesprek met de erfgoedwereld over de brandbeveiliging.

De Brandraad kwam eenmalig bijeen op 23 april van 14.00 tot 16.00 uur waarna de sessie werd afgesloten met een aperitief en een diner.

Een vergadering van twee uur tussen deelnemers van zeer diverse pluimage waarvan de meesten elkaar voor de eerste keer ontmoetten en dan na twee uur al vergaande conclusies trekken over de brandveiligheid van circa 2000 onderling zeer verschillende instellingen?

Opmerkelijk, heel opmerkelijk

Ton Cremers
28 april 2008

 

Persbericht van de Brandraad’08 is te vinden op:
http://www.brandraad.nl

Deelnemers Brandraad ‘08

• René Hagen, lector brandpreventie bij de Brandweeracademie, onderdeel van
het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra

• Michel Walhof, voorzitter European Fire Sprinkler Network. Bestuurslid Verenigde
Sprinkler Installateurs en directeur Aqua+

• Nina Duggen, erfgoedinspectie/collecties Den Haag, onderdeel van het
Ministerie OC&W. Bestuurslid sectie veiligheidszorg & facility management
Nederlandse Museumvereniging

• Marcel Hanssen, director risk control Aon Global Risk Consulting R´dam

• Ricardo Weewer, adviseur strategie en innovatie, regionale brandweer
Amsterdam-Amstelland

• Theo Vermeulen, projectmanager Kenniscentrum veiligheid cultureel erfgoed

• Hans Emans, dagvoorzitter van Brandraad ’08. Oud-journalist en tv-producent van
o.a. reconstructies van de rampen in Enschede, Volendam en Schiphol.

toncremers@museum-security.org
http://www.museum-security.org
http://www.museumbeveiliging.com
http://www.handboekveiligheidszorgmusea.nl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.