OXIT® Brandpreventiesysteem

Met de toepassing van zuurstofreductiesystemen wordt letterlijk invulling gegeven aan het spreekwoord ‘voorkomen is beter dan genezen’. De werking van deze systemen is gebaseerd op het permanent verlagen van het zuurstofgehalte van 20,8 % (normale omgevingslucht) tot 17 %. Bij dit percentage is de kans op het ontstaan van brand zeer klein. Schade door brand, rookontwikkeling en gebruik blusmiddelen wordt voorkomen. Ondanks het verlaagd zuurstofgehalte blijft de beveiligde ruimte toegankelijk voor mensen. De hoeveelheid zuurstof per m3 bij 17 % (op zeeniveau) is hetzelfde als op 1.800 m hoogte in de bergen. De zuurstofreductie wordt gerealiseerd door met behulp van een stikstofgenerator extra stikstof in de ruimte in te blazen. Stikstof is al het hoofdbestanddeel (78 %) van de ons omringende lucht. Stikstof is een inert gas, is bij geen enkele concentratie giftig en is volstrekt onschadelijk voor het milieu. In de beveiligde ruimte wordt met behulp van zeer nauwkeurige zuurstofsensoren continue het zuurstofgehalte gemeten. Indien dit gehalte te ver op loopt wordt vol automatisch extra stikstof ingeblazen.


OXIT-Q brandpreventiesysteem
Een OXIT-Q systeem combineert de voordelen van een OXIT systeem met de voordelen van een gasblussysteem. Door in de beveiligde ruimte permanent een zuurstofgehalte van 17 % in stand te houden wordt een zeer hoog brandveiligheidsniveau gerealiseerd. Een technisch defect in een relais of trafo wordt echter niet voorkomen. De rook die daarbij vrijkomt wordt gedetecteerd door het rookmeldsysteem waarop het quick release systeem wordt geactiveerd. De uitstroomtijd van het blusgas wordt over het algemeen langer gekozen (bv 5 minuten) dan bij een volwaardig blusgassysteem. Dit heeft als voordelen dat minder hoge eisen kunnen worden gesteld aan de installatie en aan de drukontlastvoorzieningen. Bovendien is aanzienlijk minder blusgas nodig omdat het zuurstofgehalte al is verlaagd tot 17 %. Na een blusactie treedt het OXIT systeem weer in werking en zorgt ervoor dat het zuurstofgehalte na blussing (meestal rond 13 %) in stand wordt gehouden. Zodoende wordt de kans op herontsteking uitgesloten.

Bedrijfsprofiel

FX prevent heeft zich sinds haar oprichting ontwikkeld tot een kenniscentrum voor de toepassing van zuurstofreductie als brandpreventiemaatregel. Wij houden ons bezig met productontwikkeling, het leveren van systemen, het ondersteunen van ons netwerk en opdrachtgevers over de toepassing van onze OXIT systemen. Bovendien is FX Prevent actief met het ontwikkelen van normen en richtlijnen die de kwaliteit en de functionaliteit van zuurstofreductiesystemen moet waarborgen. Hiertoe wordt nauw samengewerkt met certificerende instanties, het brandweerwezen en de verzekeringsbranche.

 

http://www.fx-prevent.com