Museum Security Network

De Volkskrant trekt copyright claim tegen museumbeveiliging.com in, maar volgens Banning Advocaten denkt De Gelderlander daar heel anders over..

update 30 december 2010:

De Volkskrant trekt claim over economische schade tegen museumbeveiliging.com in, maar De Gelderlander denkt daar, volgens Banning Advocaten, heel anders over…

zie de mail die Banning Advocaten daarover op 30 december 2010 stuurde:

Geachte heer Cremers,

Naar aanleiding van uw e-mail d.d. 21 december 2010 bericht ik u als volgt. Om haar moverende redenen trekt de Volkskrant haar vordering in met betrekking tot het artikel ‘Reijtenbagh: Eens een jager, nu een prooi’. De Gelderlander volhardt echter in haar vorderingen zoals vervat in mijn sommatiebrief d.d. 2 december 2010. Cliënte maakt hierdoor thans nog aanspraak op een bedrag ad € 1.029,04.

Ik verzoek u dit bedrag voor 15 januari 2011 te voldoen. Indien u hieraan niet voldoet, zal ik cliënte helaas moeten adviseren nadere rechtsmaatregelen te treffen.

Onder voorbehoud van alle rechten, verblijft,

Met vriendelijke groet,

BANNING N.V.

T. Berendsen

voor deze M.R. Rijks

————————————

In de eerste brief die ik van Banning Advocaten ontving ging het over De Volkskrant en Wegener Media. Nu gaat het ineens om slechts 1 krant van Wegener Media, en wel De Gelderlander. In dit eindejaarsbericht van Banning Advocaten zit ook nog een berekeningsfout wanneer ik uit ga van een eerdere mail van ditzelfde advocatenbureau. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

TC

———————————–

21 december 2010:

De Volkskrant trekt copyright claim in omdat ik, zoals uit interne navraag bij de krant blijkt, regelmatig geraadpleegd word wanneer het over incidenten met cultuurgoed gaat. De Volkskrant heeft mij verzocht per artikel toestemming tot herpublicatie te vragen of anders te kiezen voor citeren van de eerste alinea van op de site gepubliceerde artikelen en via een link door te verwijzen naar de site van De Volkskrant. Een prijzenswaardige en zeer redelijke opstelling van deze krant!

Ik reken er op dat Wegener Media het besluit van De Volkskrant zal volgen.

Ton Cremers

——————————————————————–

7 december 2010

Sinds 1997 verzorg ik een internationale nieuwsknipseldienst op www.museum-security.org. Deze dienst heeft veel waardering gekregen. De site en mailing list zijn een bron van informatie voor erfgoedbeheerders zoals musea, bibliotheken, archieven, kerken met kostbare collecties en vele politie- en douanediensten en journalisten die schrijven over incidenten met cultuurgoed. Sinds een jaar of vijf onderhoud ik ook een Nederlandstalige site met hetzelfde doel: informeren van erfgoedbeheerders, overheidsdiensten (politie, douane) en journalisten over incidenten met cultuurgoed. Al deze gratis activiteiten kosten een aanzienlijke investering in tijd zonder dat er inkomsten tegenover staan. Een mens kan zo zijn idealen hebben.

Ik heb het publiceren van krantenartikelen op mijn site en mailing list gezien als geoorloofd omdat journalisten en verslaggevers mij altijd weten te vinden wanneer ze informatie of commentaar willen naar aanleiding van incidenten in de museumwereld. Niet zelden kreeg ik van journalisten in binnen- en buitenland digitaal hun artikelen toegestuurd. Daarnaast ontving ik van site-abonnees (gratis) links en teksten en verzamelde ik via news alerts informatie. Het verzamelen en verspreiden voor een specifieke doelgroep van informatie over incidenten met cultuurgoed diende een goed doel. Dat bleek keer op keer via reacties uit de museumwereld waar de door mij verspreide informatie onder andere gebruikt wordt om het management en de beveiligers geïnformeerd en alert te houden.

Zo ver zo goed totdat ik afgelopen zaterdag een intimiderend schrijven ontving van een advocatenkantoor (Banning Advocaten) dat handelt namens een mij onbekende partij (Cozzmoss B.V.) die op zijn beurt weer handelt namens Wegener Media B.V. en de Volkskrant B.V. In dat schrijven laat Banning Advocaten mij namens Cozzmoss B.V, die dus handelt namens Wegener Media en De Volkskrant, weten dat Wegener Media B.V. en De Volkskrant economische schade zouden hebben geleden door mijn publicaties, overigens ALTIJD met bronvermelding, op het Internet.

In dat schrijven van Banning Advocaten wordt niet duidelijk gemaakt hoe die economische schade is berekend. Ik verdiep me op dit moment liever niet in die vraag. Opvallend is dat noch De Volkskrant noch Wegener Media ooit met mij contact opnam over die economische schade. Hadden ze dat wel gedaan dan was ik graag met ze in gesprek gegaan over principes van wederkerigheid omdat medewerkers van de betreffende kranten mij de afgelopen jaren zeer vaak wisten te vinden om informatie of commentaar te krijgen.

Cozzmoss BV, blijkbaar ingeschakeld door Wegener Media en De Volkskrant, nam ook nooit met mij contact op maar sluisde de claim van de kranten meteen door naar Banning Advocaten. Wat is het gevolg: Banning Advocaten speelt namens Cozzmos BV, niet alleen advocaat, maar tegelijk aanklager en rechter en legt mij meteen een ‘boete’ op van 100%, nog eens vermeerderd met € 250,00 advocatenkosten en € 100,00 administratiekosten. Zo komen we dus uit op een bedrag van totaal € 2.540,92 met daarnaast nog eens de intimiderende aanvulling dat indien deze zaak naar de rechter gaat ik volgens Banning Advocaten voor een extra € 8.000,00 kom te staan.

Al met al is de economische schade niet verklaard / aangetoond, wordt die ‘schade’ voor mij meer dan verdubbeld door de inschakeling van Cozzmoss (die NOOIT contact met mij opnamen, maar de zaak meteen doorgaf) en Banning Advocaten. Interessant is dat de brief van Banning Advocaten eindigt met de mededeling dat ik uitsluitend met dat kantoor en niet met Cozzmoss of de kranten mag communiceren. Zo lust ik er nog wel een paar: wanneer ik met dat kantoor ga corresponderen zal ik ongetwijfeld ook weer opgezadeld worden met de kosten van de antwoorden.

Wat is nu de situatie:

1. De door mij aan de erfgoedwereld verleende informatieservice vond altijd gratis en op ideële gronden plaats;
2. de kranten zadelen mij via tussenkomst van Cozzmoss EN Banning advocaten op met een hoge claim zonder rekening te houden met het feit dat ik journalisten en verslaggevers van diezelfde kranten de afgelopen jaren keer op keer te woord stond wanneer zich incidenten voordeden in de erfgoedwereld.

Ik heb geen zin in dit soort gezeur en heb dan ook besloten van mijn Nederlandse site, www.museumbeveiliging.com, alle nieuwsberichten te verwijderen en deze onbezoldigde service aan de erfgoedwereld met onmiddellijke ingang te stoppen.

Vanzelfsprekend niet zonder teleurstelling. Echter ook met grote verbazing omdat buitenlandse media zich de wederkerigheid wel heel goed realiseren en mij juist attent maken op relevante artikelen. Ik heb een hekel aan ‘typisch Nederlands’ uitspraken, maar is het misschien zo dat deze agressieve claim ‘typisch Nederlands’ is?

Het zal duidelijk zijn dat journalisten en verslaggevers van De Volkskrant en Wegener Media mijn contactgegevens uit hun ‘kaartenbak’ kunnen halen en mij in de toekomst niet meer hoeven te bellen wanneer zich incidenten voordoen in de erfgoedwereld.

Dank aan Wegener Media en De Volkskrant voor het op deze wijze doden van een service waar de erfgoedwereld veel profijt van had.

Zie de brief van Banning Advocaten

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.