Museum Security Network

meer over interne diefstal Stadsarchief Amsterdam

In januari 2011 kwam het Stadsarchief Amsterdam in het nieuws vanwege de diefstal van een aantal archiefstukken.

Zie ook: http://www.stadsarchief.amsterdam.nl/

Om welke stukken gaat het precies?

Er zijn zes gelegenheidsgedichten, negen boeken en dertig almanakken gevonden bij drie verschillende antiquariaten. Deze stukken zijn inmiddels weer terug bij het Stadsarchief.

Een van de zes gelegenheidsgedichten

Hoe kwam de diefstal aan het licht?

Eind 2009 werd een medewerker van de afdeling Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek geattendeerd op een aantal huwelijksgedichten in de etalage van een antiquariaat en kreeg deze gedichten op zicht mee. Hij vroeg zich af wat de herkomst van de stukken kon zijn. Dankzij een beschrijving in een inventaris in de Archiefbank ontdekte hij dat de stukken wellicht uit het Stadsarchief afkomstig waren. Hij nam contact met ons op en zijn vermoeden werd helaas bevestigd.

Wat doet het Stadsarchief als diefstal wordt ontdekt?

Van ieder vermoeden van diefstal wordt altijd aangifte gedaan bij de politie. Daarnaast worden, wanneer er mogelijk een medewerker betrokken kan zijn, in overleg met het gemeentelijk Bureau Integriteit maatregelen genomen ten aanzien van deze persoon. Verder doen we ons uiterste best verdwenen stukken te traceren en terug te krijgen. In bepaalde gevallen zijn wij in staat onkosten die door een handelaar of particulier zijn gemaakt te vergoeden.

Waarom komt het nu pas naar buiten?

Het onderzoek naar de diefstal leek in eerste instantie uit te wijzen dat de omvang van de zaak beperkt bleef tot enkele stukken. De aandacht van het Stadsarchief was daarom vooral gericht op maatregelen, enerzijds om deze stukken te traceren en terug te krijgen en anderzijds ten aanzien van de dader. Toen in de loop van 2010 het vermoeden rees dat er toch meer gestolen was, is besloten tot nader onderzoek en tot een breder pakket van maatregelen om in de toekomst diefstal te voorkomen.

Er is toch al eens eerder gestolen uit het archief, zijn er toen geen maatregelen getroffen?

Nadat 15 jaar geleden aan het licht kwam dat er een aantal zeer waardevolle stukken was ontvreemd, waaronder het bekende VOC-aandeel, zijn verschillende maatregelen genomen. Zo is het toegangsbeleid tot de depots aangescherpt door de invoering van een systeem met toegangspassen alleen voor geautoriseerde medewerkers.

De gemeente heeft ook extra budget ter beschikking gesteld voor de reproductie van diefstalgevoelige stukken en het online beschikbaar stellen en Google-doorzoekbaar maken van alle beschrijvingen zodat stukken in de handel snel herkend worden als eigendom van het Stadsarchief.

Daarnaast worden periodiek risicoanalyses uitgevoerd op verschillende aspecten van ons bedrijf. Zo is er in de tweede helft van 2009, nog voor de ontdekking van de diefstal, een risicoanalyse uitgevoerd door een extern bureau op de archieven en collecties die het Stadsarchief beheert. En niet in de laatste plaats: er zijn acties ondernomen om het integriteitbewustzijn van de medewerkers te versterken.

Speelt het probleem alleen in Amsterdam?

Nee, diefstal uit archieven komt overal voor. Bij het grootscheepse onderzoek 15 jaar geleden waren meerdere archieven in Nederland betrokken. Tussen 2005 en 2007 heeft de European Board on Archives een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar diefstal in Europese archieven. Het verslag daarvan is tedownloadenNational Archives in Washington gebruikt Facebook om het publiek aan te sporen te helpen bij het onderzoek naar vermiste stukken.

Vorig jaar heeft de Erfgoedinspectie in Nederland een onderzoek uitgevoerd naar onrechtmatig handelen bij archieven. De uitkomsten daarvan worden dit voorjaar gepresenteerd aan de sector. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft het Historisch Nieuwsblad al een korte vragenronde gehouden onder archivarissen.

Welke maatregelen gaat het Stadsarchief nog meer nemen?

Vanzelfsprekend worden de interne maatregelen ter voorkoming van diefstal aangescherpt. De toegang tot de depots wordt nog verder beperkt en de controle op naleving van alle regels voor het hanteren van originelen door medewerkers en publiek wordt strikter.

Op dit moment doet een bedrijfsrecherchebureau nader onderzoek naar de kwestie. Gekeken wordt of we bij het interne onderzoek geen zaken over het hoofd hebben gezien. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek worden mogelijk nog vervolgmaatregelen getroffen.

Maar het belangrijkste besluit dat het Stadsarchief heeft genomen is een keuze voor openheid over vermissingen. Erkennen van het probleem is een eerste stap in het oplossen en voorkomen ervan. Aan de hand van een lijst van vermissingen willen we ook uw hulp inroepen om over ons cultureel erfgoed te waken. Deze lijst wordt op dit moment samengesteld en komt binnenkort online.

Laatst bijgewerkt op 09:01:55 CET

Laatste NieuwsGestolen stukken januari 2010Nieuwsarchief

Op deze pagina:

Om welke stukken gaat het precies?

Hoe kwam de diefstal aan het licht?

Wat doet het Stadsarchief als diefstal wordt ontdekt?

Waarom komt het nu pas naar buiten?

Er is toch al eens eerder gestolen uit het archief, zijn er toen geen maatregelen getroffen?

Speelt het probleem alleen in Amsterdam?

Welke maatregelen gaat het Stadsarchief nog meer nemen?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.