ERFGOEDINSPECTIE – “MET DOEN VAN AANGIFTE TEGEN TON CREMERS WERD GEEN JUISTE KEUZE GEMAAKT”. “ER IS GEEN SPRAKE GEWEEST VAN EEN STRAFBAAR FEIT.”

Erfgoedinspectie – “Met doen van aangifte tegen Ton Cremers werd geen juiste keuze gemaakt”. “Er is geen sprake geweest van een strafbaar feit.”

11/03/2011 – 19:26

Onderstaande brief is gepubliceerd met toestemming van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Erfgoedinspectie van hetzelfde ministerie.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Geachte heer Cremers,

Op  21 december 2010 heeft u een schriftelijke klacht ingediend tegen een inspecteur bij de Erfgoedinspectie en tegen de Erfgoedinspectie als onderdeel van het Ministerie van OCW.

Uw klacht richt zich tegen haar aangifte van smaad c.q. laster in publicaties van uw hand via internet. Zij deed deze aangifte op 25 februari 2010.

Op 21 februari j.l. heeft u uw klacht toegelicht in een gesprek met mr J.A.P. Veringa, directeur van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hierbij was aanwezig mr J.D. van Asbeck, inspecteur bij de Erfgoedinspectie. Van het gesprek is een verslag gemaakt.

Dit gesprek en bestudering van uw klacht en het dossier hebben bij de heer Veringa tot de conclusie geleid dat met het doen van de aangifte geen juiste keuze is gemaakt. Ook heeft de heer Veringa geconcludeerd dat in het licht van de toelichting die U in het gesprek heeft gegeven U met de uitlatingen op Uw  website niet de bedoeling heeft gehad om mw. van Heese als persoon in goede eer of naam aan te tasten, zodat er geen sprake kan zijn geweest van een strafbaar feit.

Ik kan me met beide conclusies verenigen. Het was beter geweest als de Erfgoedinspectie met u contact had gezocht over de teksten die door u via internet zijn gepubliceerd.

Het gesprek tussen u en de heer Veringa heeft verhelderend gewerkt. De oplossingsgerichte benadering van beide kanten in die bespreking geeft mij het vertrouwen dat er voldoende basis is voor een hernieuwde en respectvolle omgang tussen u en de Erfgoedinspectie.

De wnd secretaris-generaal,

Mw. Drs. M.H.T. Jansen

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.